მუნიციპალური შეხვედრები გრძელდება კახეთის რეგიონში
1519374281.jpg
2018-02-14

მუნიციპალური შეხვედრები და სამუშაო ტრენინგები გრძელდება კახეთის მუნიპილატეტში, კერძოდ გურჯაანში  ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლებთან მათ მიერ შემუშავებული პროექტების განხივლის და მსჯელობის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში.

პროექტის ექპსერტება მიიღეს ინფორმაცია მთლიანი მუნიციპალური გეგმის განვითარების სტრატეგიისა  და სხვა პროექტების ფარგლებში განხორცილებულ შედეგებისა და სარგებლის შესახებ. ასეთი მიდგომა უზრუნველყოფს პროექტების თანმიმდევრობას და თავსებადობას რაც ბევრი პროექტისთვის მთავარ ფოკუს არ წარმოადგენს. მაგალითად განათლება ჯანდაცვა, ტურიზმი ყველა მათგანი გარკვეულ დონეზე ინფრასტრუტქტურლ უზრუნველყოფას ითხოვს. ამდენად, მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა  პროექტებს ჰქონდეთ ერთი საერთო კონტექსტი და ზედამხედველობა.

შესაბამისად,  პრიორიტეტულობა და პროექტების შერჩევა წლიური გეგმის ფარგლებში უნდა შეესაბამებოდეს მუნიციპალიტეტის საერთო მიზნებსა და ამოცანებს. შემდგომი დახმარების ეტაპი გაგრძლედება იდეების დეტალური შემუშავების შემდგომ.

ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა