პცმ სწავლების შესავალი ნაწილი ქუთაისში
1506729673.jpg
2017-06-16

იმერეთის რეგიონიდან 23 მონაწილე დაესწრო პცმ სწავლების პროგრამის სესიებს,რომელიც გაიმართა ქუთაისში, სასწუმრო ბაგრატში. მათ გამოხატეს მოწონება სწავლების თემებზე, მიდგომაზე, ინსტრუქტორებსა და გარემოზე.

ეს იყო პირველი ღონისძიება ინფრასტრუქტურული სერვისების შესაძლებლობების განვითარების პროგრამის ფარგლებში და სწავლებისას განხილული ოთხი ძირითადი თემა იყო შემდეგი: პცმ/ლჩმ მიდგომა, დაინტერესებული მხარეების საჭიროებების ანალიზი, პროექტის ზედამხედველობა, ტექნიკური დავალება და პროექტის კონცეფცია.

მონაწილეები აღტაცებული იყვნენ სწავლების მეთოდით,რომელიც დაფუძნებული იყო სიტუაციურ მაგალითებსა და ჯგუფურ სავარჯიშოებზე, და არა გრძელ პრეზენტაციებსა და ზოგად პლენარულ დისკუსიებზე. .  ეს მიდგომა მონაწილეების უმეტესობისთვის უცნობი იყო, მაგრამ დადებითად შეფასდა, როგორც სწავლების ახალი შესაძლებლობა.

გამოიხატა განმეორებით სწავლებაზე დასწრების დიდი ინტერესი, რომელიც ჩატარდება სექტემბერში.

ფორუმი

შესვლა / რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

LSGS რუკა